Fdisk.

 

WAARSCHUWING:

 

1.- Gebruik nooit FDISK als je harde schijf is ingedeeld in partities met behulp van andere
     programma's, zoals Disk Manager e.a.

2.- Zorg dat je een Opstartdiskette hebt met CdRom ondersteuning.

Gewoonlijk wordt het programma voor de inrichting van de harde schijf toegepast om een tweede harde schijf te installeren of om de bestaande harde schijf anders te partitioneren.
De partities verdelen een harde schijf in verschillende stations, waarbij aan elk station een eigen letter wordt toegewezen. Bij de inrichting van de harde schijf wordt naast de keuze voor de indeling in partities ook een principekeuze voor een bestandssysteem gemaakt. Bij de keuze van één partitie in FAT32 is een installatie met MsDOS niet meer mogelijk.
(FAT 32 alleen mogelijk bij win95 vanaf OSR2 en Win98)

Meestal wordt de harde schijf ingericht door de zaak waar jje de computer kocht. FDISK is alleen dan noodzakelijk, wanneer de computer niet meer kan worden opgestart vanaf de harde schijf, de harde schijf niet meer wordt herkend en alle pogingen om het bestandssysteem opnieuw te installeren mislukken.

FDISK starten vanaf de startdiskette.

 

Windows kopieert het programma FDISK naar de opstartdiskette wanneer je deze laat aanmaken. Wanneer je dus de computer vanaf de opstartdiskette opstart, kun je het programma zonder meer starten met de opdracht FDISK.

1.- Vul onderstaande opdracht in na de DOS - prompt. Je opent hiermee het openingscherm van FDISK

2.- A:\> FDISK [ Enter]

3.- Wanneer de capaciteit van de harde schijf groter is dan 512 MB, volgt de vraag of je de
     ondersteuning van grote schijven wenst. Daarmee is heel eenvoudig het bestands-systeem FAT32
     bedoeld. Antwoord ja als je de harde schijf niet in meer stations wilt onderverdelen, andersnee.

4.-  Kijk eerst de gegevens na met betrekking tot de bestaande partities: Wanneer deze niet beschikbaar
      zijn, of niet meer overeenstemmen met de oorspronkelijke inrichting van je harde schijf, is het
      beter om je harde schijf opnieuw te configureren. In het andere geval kun je FDISK beter meteen
      afsluiten en proberen de fout op een andere manier op te lossen.

Controleren van de huidige partitie(s):

 

1.-  Start FDISK en selecteer in het hoofdmenu optie 4.
      Partitie gegevens weergeven om de huidige partities te controleren.

2.-  Als er geen partities beschikbaar zijn, moet je de harde schijf opnieuw inrichten.
      Maak dan allereerst een primaire DOS - partities. (zie verderop)

3.-  Zijn er meerdere partities en je wilt naar één partitie, verwijder dan alle partities en logische stations.
 

Een logisch station of partitie verwijderen:

 

Als je de omvang van een partitie op de harde schijf wilt veranderen, moet je de bestaande partities en logische stations eerst verwijderen. Daarna kun je de nieuwe partities maken met de gewenste omvang. Ook daarvoor ben je op FDISK aangewezen. Zorg dat je een opstartdiskette of een systeemschijf bij de hand hebt voordat je een partitie begint te verwijderen. Als je n.l. de primaire partitie verwijdert, is een boot-start vanaf de harde schijf niet meer mogelijk.

De functies voor het verwijderen treden naar voren na de keuze in het hoofdmenu van punt 3 een partitie of logisch station verwijderen.Je kunt pas een primaire partitie verwijderen nadat je alle uitgebreide partities hebt verwijderd. Je kunt de computer niet meer starten als je de primaire partitie hebt verwijderd.
Begin dus met de uitgebreide partitie te verwijderen.
Een uitgebreide partitie kunt je pas verwijderen nadat je alle logische stations in deze partitie hebt verwijderd. Na de verwijdering van de uitgebreide partitie kunt je nog steeds het besturingssysteem inladen vanaf de primaire partitie. De primaire partitie wordt dus niet beïnvloed door de uitgebreide partitie op de harde schijf.

De gegevens in een verwijderde partitie zijn onherroepelijk verloren. Maak dus in ieder geval een backup van de harde schijf op diskettes Zip- drive of Tape voor je iets gaat veranderen aan de partionering van de harde schijf.

Een primaire Dos - partitie maken.

 

Voor het inrichten moet je eerst een primaire DOS partitie maken. Je kunt zelf beslissen of je de totale schijf wilt beheren door middel van een primaire Dos partitie. Als je meerdere harde schijven in je computer hebt geinstalleerd, kan slechts het eerste schijfstation C: een boot partitie bevatten. Wanneer je de totale schijf onder één naam en stationsletter wilt plaatsen, moet je bij een grotere capaciteit dan  2 Gigabyte het bestandssysteem FAT 32 selecteren.

1.-  Kies voor het maken van een primaire partitie punt 1 in het menu: DOS - partitie
      of logisch station maken. Druk dus op 1 en bevestig je keuze met [ENTER].

2.-  Hiermee open je een tweede menu. Selecteer hier de eerste optie: Primaire Dos - partitie maken.

3.-  Bij de volgende stap moet je opgeven hoe groot de primaire partitie moet worden.
      Als je ja antwoordt, zal je primaire partitie de maximaal beschikbare ruimte innemen
      en wordt deze partitie de actieve partitie.
      Hierna moet je FDISK afsluiten en de computer opnieuw opstarten.

4.-  Als je slechts een gedeelte van de schijf wilt toewijzen aan de primaire partitie, antwoordt je met nee
      en geef je vervolgens op hoe groot deze partitie zal zijn.Voor het gemak is de maximale omvang al

      weergegeven. Standaard wordt de eerste partitie ingesteld als de active partitie.

5.-  Na de instelling of de wijziging van een DOS partitie kunt je FDISK afsluiten.
      Hierna lees je de melding dat de computer opnieuw moet worden opgestart.

6.-  Na deze herstart moet je de primaire partitie formatteren en het bestandssysteem daarheen kopiëren.
      Start hiervoor het programma FORMAT, dat zich eveneens op de startdiskette bevindt.
      Start het met de parameter /S

     A:\ FORMAT C: /S [Enter]
     Typ deze opdracht achter de Dos prompt.
     Daarna wordt de partitie geformatteerd en boot - klaar gemaakt.
     Bij deze actie kopieert het programma de systeembestanden lo.sys, Msdos.sys en de Command com.
     naar het nieuwe station op de harde schijf, maar de configuratiebestanden
     ( Config.sys en/of Autoexec.bat) zijn nog niet aangemaakt.

 

Een uitgebreide partitie maken:

 

Als je niet de totale ruimte van de harde schijf aan de primaire partitie hebt toegewezen, moet je het resterende deel toewijzen aan de uitgebreide DOS - partitie. Als het besturingssysteem goed geïnstalleerd en geconfigureerd is , kun je de uitgebreide DOS partitie inrichten wanneer het je het beste uitkomt, want je kunt het besturingssysteem dan al starten vanaf de harde schijf, een systeemschijf heb je daar niet meer voor nodig.

1.-  Start FDISK opnieuw en kies in het hoofdmenu punt 1. DOS partitie of logisch station maken.

2.-  Kies in het volgende menu regel 2 UITGEBREIDE DOS partitie maken.
      Als je de nog niet toegwezen ruimte op de harde schijf in zijn geheel wilt gebruiken voor

      DOS en Windows ( standaard), hoeft je de vraag naar de grootte slechts te bevestigen

3.-  Voor het maken van een logisch station kies je in het hoofmenu van FDISK punt 1 DOS partitie of
       logisch station maken.

4.-  Selecteer in het volgende menu de derde regel Logisch station in de uitgebreide DOS partitie maken.

5.-  Vul voor ieder logisch station de omvang in. Als je maar één logisch station wilt maken kun je
       volstaan met een bevestiging  van de voorgestelde waarde.

6.-  Als je de ruimte van de harde schijf met FDISK naar wens hebt ingericht, keer je terug na een aantal
      malen [Escape] drukken weer terug naar de Dos Prompt

7.-  Zoals de primaire partitie moet je ook ieder logisch station één voor één formatteren.
      Daarna zijn deze stations beschikbaar voor DOS en Windows.
      Ook deze actie voer je uit met het hulpprogramma FORMAT.
      Wanneer een logisch station bijvoorbeeld wordt aangeduid met de letter D: dan is de opdracht

    C:\> Format D: [ ENTER ]

Iedere nieuwe harde schijf moet je met FDISK voorbereiden voor je hem kunt gebruiken. (Tegenwoordig zijn de harde schijven meestal geformatteerd zodat voorbereiding met FDISK niet meer nodig is, twijfel je hieraan bereid dan de harde schijf voor met FDISK.)
Een tweede harde schijf benader je met FDISK door in het hoofdmenu regel 5 te selecteren: Andere vaste schijf kiezen. Hierna kun je op dezelfde wijze als bij de eerste harde schijf partities en logische stations maken. Na het partioneren van de tweede harde schijf moet je ook daarvan elk station afzonderlijk formatteren.